ประวัติวิทยากร
5.00 บาท
5,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

        


    ประวัติวิทยากร

ชื่อ                              อ.สรทรรศน์     ค้ำชู (อ.เทพ)

เกิด                             วันที่ 5 มกราคม ๒๕๒๕  ณ จังหวัดระยอง

สถานภาพ                     โสด

โทรศัพท์                       08-6722-7532

Mail                           thainantanakan@hotmail.com 

web                           http:// thainantakan.igetweb.com

ตำแหน่งปัจจุบัน             ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)

สถานที่ทำงาน                เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

การศึกษาและหลักสูตร      - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี

                                  - ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี สมทบ     

                                    วิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกพลศึกษา โท สุขศึกษา

                                  - ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสบการณ์ การทำงาน

      - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จ.ตราด ในปีพ.ศ.2535

                                    และโรงเรียนชลบุรี สุขบท   จ.ชลบุรี ในปีพ.ศ. 2547

          - เข้าร่วมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ที่ประเทศไทย โดยเป็น 

            อาสาสมัครนานาชาติ (IST) ทำหน้าที่เป็นผู้แสดงพิธีเปิด และเป็นผู้นำการทำ

            กิจกรรมทางน้ำและนันทนาการ

                                  -เป็นวิทยากรในการเข้าค่ายกีฬานาวีเพื่อเยาวชน ของกองทัพเรือปีพ.ศ.2544 46 

                                  -เป็นคณะกรรมการจัดงาน ชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศครบรอบ 80 ปี ณ ค่าย 

                                   ลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี

 - เป็นอาจารย์วิชาสามัญ อาจารย์ฝ่ายกิจกรรม อาจารย์แนะแนว และผู้กำกับ      นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอักษรเทคโนโลยี พัทยา พ.ศ.2547 - 2548

               -รับราชการครู ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี

               -รับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านนา จ.ระยอง         

               -รับราชการ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                เทศบาลทุ่งควายกิน จ.ระยอง

               -รับราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านนา จ.ระยอง

                                 - เป็นกรรมการในการจัดและตัดสินกีฬา ในระดับต่างๆ,เป็นผู้ตัดสินสมาคมมวยไทย

                                  สมัครเล่น แห่งประเทศไทย,เป็นครูสอนว่ายน้ำและมวยไทย,นวดเพื่อการผ่อนคลาย

                                  นวดเพื่อการกีฬา            

*      เป็นวิทยากรจัด ละลายพฤติกรรม นันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ วอล์คแรลลี่ พัฒนาทีมงาน พัฒนาศัยภาพบุคลากร เชื่อมความสัมพันธ์ ค่ายผู้นำ ค่ายครอบครัวอบอุ่น กีฬาฮาเฮ ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ อบรมสัมมนา ค่ายกิจกรรมต่างๆ ให้กับ หน่วยงานของ รัฐ เอกชน โรงงาน บริษัท สถานศึกษา และผู้ที่สนใจ กว่า ๑๖ ปี เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของบริษัทอีกหลายๆแห่ง ฯลฯ